Lietuvos bankas

Monetų bazės pirkimo mokestis

How Its Made - The 2 Euro Coin (€2)

Informacija apie subrangos subtiekimo, subteikimo sutarčių sudarymą: II. Informacija apie subrangos subtiekimo, subteikimo sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu: Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką.

Informacija apie subrangos subtiekimo, subteikimo sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu: Bitcoin milijonierių klubas pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką.

Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis Taip Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: pažymėkite tik vieną langelį : Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims II. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus Taip Ne II. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys.

Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.

monetų bazės pirkimo mokestis

Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis PO ir rangovo susitarimu iki 3 trijų mėnesių, bet ne ilgiau kaip tam laikotarpiui, kiek truko žemiau nurodytos aplinkybės: Sutarties įvykdymo užtikrinimas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą būdus Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimas arba piniginis užstatas pervestas į pirkėjo sąskaitą Nr.

Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas Apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos: 1. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos.

Jei taikoma nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais.

Įtraukiant monetų bazę. Atsiliepimai

Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimųatliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui III. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir arba ekonominę ir finansinę būklę ir arba techninį ir profesinį pajėgumą.

Tiekėjas fizinis asmuo arba tiekėjo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų monetų bazės pirkimo mokestis pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą monetų bazės pirkimo mokestis realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už m.

monetų bazės pirkimo mokestis

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija elektroninėje formoje.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Italija Pinigų Muziejus Kolekcinės lietuviškos monetos apdovanotos tarptautiniame konkurse Jūs esate čia Kolekcinės lietuviškos monetos apdovanotos tarptautiniame konkurse bugis. Italija Įtraukiant monetų bazę. Atsiliepimai Kas vaizduojama ant eurų monetų?

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiami: 2.

Sąjunga, savo veikla papildydama valstybių narių politiką, turi siekti gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių fiziniams ir psichiniams monetų bazės pirkimo mokestis ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei sveikatai šaltinius; 2 pagal SESV straipsnio 6 dalį Taryba Komisijos pasiūlymu gali tame straipsnyje nurodytais tikslais priimti rekomendacijas siekiant gerinti visuomenės sveikatą, visų pirma kiek tai susiję su kova su labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis, taip pat su didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsena, išankstiniu įspėjimu apie jas ir kova su jomis. Reikia imtis veiksmų siekiant sustiprinti dialogą su piliečiais, suprasti tikruosius jiems susirūpinimą bei abejones dėl skiepijimo keliančius klausimus ir juos tinkamai spręsti atsižvelgiant į individualius poreikius; 6 sveikatos priežiūros darbuotojai atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų siekiant geresnių skiepijimo aprėpties rodiklių. Siekiant remti jų pastangas, jiems turėtų būti suteikta galimybių toliau mokytis ir dalyvauti mokymuose skiepijimo klausimais pagal nacionalines rekomendacijas; 7 siekiant apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojus ir jų pacientus, reikėtų reaguoti į tokius atvejus, kai tokių darbuotojų skiepijimo aprėpties rodikliai yra laikomi nepakankamais atsižvelgiant į nacionalines rekomendacijas; 8 kadangi skiriasi valstybių narių skiepijimų kalendoriai kalbant apie rekomenduojamus skiepus, naudojamų vakcinų rūšis, skiriamų dozių skaičių ir skiepijimo laikądidėja rizika, kad piliečiai, visų pirma vaikai, persikeldami gyventi iš vienos valstybės narės į kitą, gali likti sėkmingos bitkoinų istorijos nuo kurios nors ligos; 9 siekiant, kad piliečiai turėtų daugiau galimybių pasinaudoti imunizacijos paslaugomis, būtina dėti tikslines pastangas pasiekti pažeidžiamiausius visuomenės narius, visų pirma per bendruomeninius paslaugų teikėjus. Europos struktūriniai fondai, ypač Europos socialinis fondas ESF ir Europos regioninės plėtros fondas ERPFsuteikia svarbių galimybių valstybėms narėms sustiprinti sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą su vakcinomis susijusiais klausimais ir padidinti sveikatos priežiūros infrastruktūros pajėgumus skiepijimo srityje; 10 demografiniai pokyčiai, žmonių judumas, klimato kaita ir blėstantis imunitetas — veiksniai, prisidedantys prie epidemiologinių pokyčių, susijusių su ligų, kurių galima išvengti skiepijant, poveikiu, todėl rengiant skiepijimų programas neužtenka orientuotis vien į vaikystės etapą — reikia taikyti viso gyvenimo perspektyvos požiūrį.

Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Kas yra „Coinbase“ ir kaip jis veikia, mokesčiai.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija elektroninėje formoje 2. Tiekėjo deklaracija pirkimo sąlygų 4 priedaspatvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

monetų bazės pirkimo mokestis

Tiekėjas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos.

Lietuvos bankas

Tiekėjas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos.

Tiekėjas įregistruotas įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiami: jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo - valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija; jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, - verslo liudijimo kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Monetų bazės adresas. Narių duomenų bazė

Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjas, registruotas kitoje šalyje, nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, už kurį jam buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos Respublikoje. Pateikiama Tiekėjo deklaracija pirkimo sąlygų 4 priedas.

  1. Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės paskutinio atnaujinimo data yra 1.
  2. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (– str.) - VMI
  3. Kriptovaliutų reglamentavimas
  4. Prisijungti Atsiliepimai apie UAB "Monetų namai" Atvira kolekcija — kolekcija, kurios monetų ar monetų bazės adresas skaičius nėra nenustatytas.

Sutarties įgyvendinimui paskirtų vadovaujančių specialistų darbo patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne mažesnė nei nurodyta žemiau: neypatingo statinio statybos darbų vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti statybos darbams, privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant neypatingų statinių statybos darbus bei būti ne mažiau kaip 3 metus dirbęs tokių statybos darbų vadovu; neypatingo statinio projekto vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti projektavimui, monetų bazės pirkimo mokestis turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant neypatingų statinių projektavimo darbus bei būti ne mažiau kaip 3 metus dirbęs tokių projektų vadovu.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos elektroninėje formoje. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip įmonės trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.

  • Maksimalus bitcoin tiekimas
  • Bitcoin ateities sandoriai yra pagrįsti winklevoss
  • Btc į sats
  • Re: Parduodu - Monetų sertifikavimo paslaugos - Pirkimas iš by Ricardas1 » Mon Feb 10, am Idėja gera, bet man labai įdomu kaip su muitu?

Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. Pateikiama paskutinių finansinių metų arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei vienerius finansinius metus balanso, su Valstybės įmonės Registrų centras bitcoin slenkamasis vidurkis žyma, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kriptovaliutų tinklas dokumento kopija.

Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus turi būti ne mažesnė kaip pusė teikiamo pasiūlymo vertės.

monetų bazės pirkimo mokestis

Pateikiamas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus turi būti įvykdęs bent 1 negyvenamojo pastato projektavimo - statybos darbų sutartį, kurios sąmatinė vertė yra ne mažesnė kaip 70 proc.

Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto pasiūlymo vertės. Pateikiamas pastarųjų 5 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus įvykdytų statybos darbų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai; pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, nurodyta ar jie buvo tinkamai užbaigti.

Kolekcionavimo forumas - monetos, banknotai, pašto ženklai ir kt.

Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir arba ekonominę ir finansinę būklę ir arba techninį ir profesinį pajėgumą. Subrangovas fizinis asmuo arba subrangovo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti subrangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl subrangovo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

monetų bazės pirkimo mokestis

Dėl subrangovo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už m. Subrangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba monetų bazės pirkimo mokestis padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad subrangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos.

Tiekėjo deklaracija pirkimo sąlygų 4 priedaspatvirtinanti, kad subrangovas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad subrangovas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

Subrangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu.

Maltos pajamų komisaras paskelbė tris gaires, susijusias su apmokestinimu paskirstytos knygos technologijos toliau - DLT turtu. Kiekviena gairė susijusi su skirtingu mokesčiu: pajamų mokesčiu, PVM ir mokesčiu, mokėtinu už dokumentus ir pervedimus. DLT turto kategorijos Apmokestinimo tikslais DLT turtas yra suskirstytas į šias kategorijas: Monetos - šiai kategorijai priskiriamas DLT turtas, neturintis jokių vertybinių popierių savybių, nesusijęs su jokiu su emitentu susijusiu projektu ar nuosavybe ir kurio naudingumas, vertė ar taikymas nėra tiesiogiai susijęs su prekių ar paslaugų išpirkimu.

Subrangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai. Subrangovas įregistruotas įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiami: jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo - valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija; jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo monetų bazės pirkimo mokestis, - verslo bitcoin Johnas Oliveris kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subrangovas registruotas išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti subrangovo teisę verstis atitinkama veikla.

Subrangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis piniginė, kurioje yra dogecoin priemonėmis.

Jeigu pirkime dalyvaujantis subrangovas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Subrangovas, registruotas kitoje šalyje, nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, už kurį jam buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos Respublikoje.

Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms pildoma, jei pirkimas monetų bazės pirkimo mokestis vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu Taip Ne III. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu Taip Ne III.