EUR-Lex - R - EUR-Lex

Monetų bazės trav fondai. Eksportas, eksporto bendrovės

Document 32013R0549

Siekiant palyginamumo tokios sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal vienodus ir vienodai aiškinamus principus. Siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą visuose sektoriuose, pateikta informacija turėtų būti kuo tikslesnė, išsamesnė ir pateikta laiku; 3 Citizens of the Union need economic accounts as a basic tool for analysing the economic situation of a Member State or region.

For the sake of comparability, such accounts should be drawn up on the basis of a single set of principles that are not open to differing interpretations. The information provided should be as precise, complete and timely as possible in order to ensure maximum transparency for all sectors.

Tą dokumentą savarankiškai ir vien savo atsakomybe parengė Europos Bendrijų statistikos tarnyba ir tai buvo tos tarnybos ir valstybių narių nacionalinių statistikos institucijų kelerių bendro darbo metų rezultatas, siekiant sukurti Europos Bendrijų ekonominės ir socialinės politikos reikalavimus atitinkančią nacionalinių sąskaitų sistemą.

Pavadinimas ir nuoroda

Tai buvo iki to meto Bendrijų naudotos Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų sistemos Bendrijai pritaikyta redakcija. Siekiant pirminę redakciją atnaujinti, m. It constituted the Community version of the United Nations System of National Accounts which had been used by the Communities up to that time.

monetų bazės trav fondai

In order to update the original text a second edition of the document was published in 3. Tarybos reglamentu EB Nr. Iš esmės ta sistema atitiko tuometinę naują nacionalinių sąskaitų sistemą, kurią m. That system was broadly consistent with the then new System of National Accounts, which was adopted by the United Nations Statistical Commission in February SNAso that the results in all member countries of the United Nations would be internationally comparable.

NSS buvo atnaujinta m.

monetų bazės trav fondai

Jungtinių Tautų statistikos komisijai priėmus naują nacionalinių sąskaitų sistemą m. NSS siekiant, kad nacionalinės sąskaitos būtų labiau suderintos su naujomis ekonominėmis aplinkybėmis, metodologinių tyrimų pažanga ir naudotojų poreikiais; 7 The SNA was updated in the form of a new System of National Accounts SNA adopted by the United Nations Statistical Commission in February in order to bring national accounts more into line with the new economic environment, advances in methodological research, and the needs of users.

ESS nustatytą Europos sąskaitų sistemą, kad pagal šį reglamentą nustatyta patikslinta Europos sąskaitų sistema atitiktų m.

monetų bazės trav fondai

Šiame kontekste turėtų būti sprendžiami išorinių aplinkos veiksnių ir socialinės nelygybės klausimai. Taip pat reikėtų atsižvelgti į produktyvumo pokyčių klausimą. Taip turėtų būti Trojos bitcoin kasykla galimybė kuo greičiau gauti duomenų, kurie papildytų BVP rodiklius.

  1. Eksportas, eksporto bendrovės. ygle.lt
  2. JŪSŲ KLASĖS UŽSIĖMIMAI | EUROPOS ISTORIJOS NAMAI
  3. kelionių draudimas - Vertimas į anglų kalbą – „Linguee“
  4. Я, например, сомневаюсь в том, что жизнь на Земле в этот самый момент многим отличается от той, какой была бы, если бы Рама не посетил вашу Солнечную Николь наклонилась .

In this context, the issues of environmental externalities and social inequalities should be addressed. The issue of productivity changes should also be taken into account. This should allow data that complement GDP aggregates to be made available as soon as possible.

JŪSŲ KLASĖS UŽSIĖMIMAI

Data on national and regional accounts should be seen as one means of pursuing those aims. ESSbe kita ko, pateikiama metodologija ir duomenų perdavimo programa, kurioje nurodytos sąskaitos ir lentelės, kurias laikydamosi nustatytų terminų turi pateikti visos valstybės narės. Tas sąskaitas ir lenteles Komisija turėtų pateikti naudotojams konkrečiomis dienomis ir, atitinkamais atvejais, pagal iš anksto paskelbtą paskelbimo tvarkaraštį, monetų bazės trav fondai pirma vykdant ekonominės konvergencijos stebėseną ir siekiant glaudaus valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo; 12 The revised European System of Accounts set up by this Regulation ESA includes a methodology, and a transmission programme which defines the accounts and tables that are to be provided by all Member States according to specified deadlines.

monetų bazės trav fondai

ESS palaipsniui bus pakeistos visos kitos sistemos ir ji taps pagrindine bendrų standartų, apibrėžčių, klasifikatorių ir apskaitos taisyklių sistema, kad valstybės narės galėtų parengti savo sąskaitas Sąjungos tikslais ir valstybių narių rezultatus būtų galima palyginti; 14 The ESA is gradually to replace all other systems as a reference framework of common standards, definitions, classifications and accounting rules for drawing up the accounts of the Member States for the purposes of the Union, so that results that are comparable between the Member States can be obtained.

Consequently, in order to establish comparable regional statistics, the territorial units should be defined in accordance with the NUTS classification.

  • Ричард огляделся, заметил, что свет ночника в туалете погас, и, встревоженный, разбудил своего спутника.
  • Она шагнула в его сторону, но светляк снова ослепил .
  • Никаких забытых тележек.
  • EUR-Lex - R - EUR-Lex
  • Почему-то так и кажется, что вся эта сценка отрепетирована, - проговорил, наконец, Ричард.
  • Некоторые мои друзья говорят, что эпидемия вызвана октопауками.

Accordingly, measures that are taken in accordance with this Regulation should, therefore, also ensure the protection of confidential data and that no unlawful disclosure or non-statistical use occurs when European statistics are produced and disseminated. Siekiant geresnių rezultatų, atsižvelgiant į šios darbo grupės išvadas gali prireikti iš dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir priskyrimo metodologiją priimant deleguotąjį aktą; 17 A task force has been set up to further examine the issue of the treatment of financial intermediation services indirectly measured FISIM in national accounts, including the examination of a risk-adjusted method that excludes risk from FISIM calculations in order to reflect the expected future cost of realised risk.

Taking into consideration the findings of the task force, it may be necessary to amend the methodology for the calculation and allocation of FISIM, by means of a delegated act, in order to provide monetų bazės trav fondai results. Vis dėlto deleguotuoju aktu reikia nustatyti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai skirtų išlaidų duomenų, kurie į sąskaitas būtų įrašomi kaip bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, formatą, kai atlikus patikrinimą, grindžiamą papildomų lentelių parengimu, bus pakankamai įsitikinta, kad duomenys jau yra pakankamai patikimi ir palyginami; 18 Research and development expenditure constitutes investment and should therefore be recorded as gross fixed capital formation.

However, it is necessary to specify, by means of a delegated act, the format of the research and development expenditure data to be recorded as gross fixed capital formation monetų bazės trav fondai a sufficient level of confidence in the reliability and comparability of the data is reached through a test exercise based on the development of supplementary tables.

Banko sąskaitos atidarymas „Coinbase“ - atidarykite banko sąskaitą „Coinbase“

Those requirements necessitate additional publication to that required under this Regulation. Fully implementing the work of that Task Ethereum sodybos dokumentacija pdf would contribute to the proper analysis of the underlying economic relationships of PPP contracts, including construction, availability and demand risks, as appropriate, and capture of implicit debts of off balance sheet PPPs, thereby fostering increased transparency and reliable debt statistics.

Reikėtų tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu glaudžiai koordinuoti statistikų darbą ir EPK remiamų ekspertų darbą senėjančios visuomenės klausimais, susijusį su makroekonominėmis prielaidomis ir kitais aktuariniais kriterijais, siekiant užtikrinti rezultatų nuoseklumą ir palyginamumą tarp sprogo bitkoino burbulas, taip pat veiksmingą su monetų bazės trav fondai susijusių duomenų ir informacijos perdavimą naudotojams ir suinteresuotiesiems subjektams.

The work of statisticians on the one hand and of experts on ageing populations working under the auspices of the EPC on the other hand should be closely coordinated, at both national and European levels, with respect to macroeconomic assumptions and other actuarial parameters in order to ensure consistency and cross-country comparability of the results as well as efficient communication to users and stakeholders of the data and information related to pensions.

Adresas: Pramonės g. Veiklos sritys: baldai prekyba ; baldai gamyba ; didmeninė prekyba; eksportas; importas; interjero apdailos medžiagos; interneto parduotuvės; mažmeninė prekyba. Halmar Baltika - Halmar gamintojo atstovas Baltijos šalyse Baldai importuotojami iš Tolimųjų Rytų ir Europos, taip pat siūlome baldus sukurtus Lenkijos dizainerių.

It should also be made clear that accrued-to-date pension entitlements in social insurance are not as such a measure of the sustainability of public finances.

Komisija iki m.

(NE MŪSŲ KAINA)

By Julythe Commission should issue a report evaluating whether those data should be made available in the context of the ESA Be to, pripažįstama, kad reikia didinti regioninio lygio sąskaitų, įskaitant valdžios sektoriaus sąskaitas, skaidrumą. Moreover, the need to increase the transparency of accounts at a regional level, including government accounts, is recognised.

The Commission Eurostat should pay particular attention to the fiscal data of regions where Member States have autonomous regions or governments. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su Europos statistikos sistemos komitetu, įsteigtu pagal Reglamentą EB Nr. Be to, vadovaujantis SESV straipsnio 4 dalimi ir straipsnio 5 dalimi, ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu atitinkamais atvejais konsultuotųsi su Europos Centriniu Banku jo kompetencijos srityse.

Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų monetų bazės trav fondai, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; 24 In order to amend Annex A of this Regulation with a view to ensuring its harmonised interpretation or international comparability, the power to adopt acts in accordance with Article of the Treaty on the Functioning of the European Union TFEU should be delegated to the Commission.

monetų bazės trav fondai

Moreover, pursuant to Articles 4 and 5 TFEU, it is of importance that the Commission carry out during its preparatory work, where relevant, consultations with the European Central Bank in its fields of competence.

The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council. Teikdama duomenis ir ataskaitas pagal tas procedūras, Komisija turėtų suteikti tinkamos informacijos apie m. ESS metodinių pokyčių, nustatytų deleguotaisiais aktais pagal šio reglamento nuostatas, poveikį atitinkamiems agreguotiems rodikliams; 25 Most statistical aggregates used in the economic governance framework of the Union, in particular the excessive deficit and the macroeconomic imbalances procedures, are defined by reference to the ESA.

When providing data and reports under those procedures, the Commission should give appropriate information about the impact on the relevant aggregates of the ESA methodological changes introduced by delegated acts in accordance with the provisions of this Regulation.

Linguee Apps

Visų pirma nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programoje turėtų būti atsižvelgta į esminius politinius ir statistinius pokyčius, kurie ataskaitiniais programos laikotarpiais įvyko kai kuriose valstybėse narėse.

Komisijos nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti laikinos ir peržiūrimos. Komisija turėtų teikti paramą atitinkamoms valstybėms narėms dedant pastangas užtikrinti, kad būtų atlikti reikiami jų statistikos sistemų pakeitimai, kad tos nukrypti leidžiančios nuostatos būtų kuo greičiau nebetaikomos; 27 Since the implementation of this Regulation will require major adaptations in the national statistical systems, derogations will be granted by the Commission to Member States.

ES yra nustačiusi ribojamąsias priemones Birmos Mianmaro režimui, įskaitant maždaug asmenų ir 62 įmonių turto įšaldymą, kelionių draudimus, karinės įrangos eksporto uždraudimą ir visai neseniai nustatytą tam tikros medienos kirtimo, brangiųjų akmenų ir mineralų kasybos įrangos ir jų importo draudimą, iki tol, kol bus matyti tikri pokyčiai demokratijos, žmogaus teisių, žodžio laisvės ir teisinės valstybės linkme europarl.

In particular, the transmission programme of national accounts data should take into consideration the fundamental political and statistical changes that have occurred in some Member States during the reference periods of the programme. The derogations granted by the Commission should be temporary and subject to review. The Commission should provide support to the Member States concerned in their efforts to ensure the required adaptations to their statistical systems so monetų bazės trav fondai those derogations can be discontinued as soon as possible.

Todėl nustatant duomenų perdavimo terminus turėtų būti atsižvelgiama į naudos ir žalos pusiausvyrą; 28 Reducing transmission deadlines could add significant pressure and costs for respondents and national statistical institutes in the Union, with the risk of a lower quality of data being produced.

Как только вдали послышались первые звуки, оставшаяся часть исследовательского отряда торопливо приблизилась к Ричарду.

A balance of advantages and disadvantages should, therefore, be considered when setting the data transmission deadlines. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal m.

Rinkos kaina

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; 30 Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a revised European System of Accounts, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation kaip priimti bitkoiną kaip prekybininką not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

monetų bazės trav fondai

Tarybos reglamentu EB, Euratomas Nr.